Allmänna Villkor

Giltig från och med 2021-03-19


Inledning
Konsultmatchning är en webbaserad tjänst för att matcha Uppdragsgivares behov av experthjälp med konsulters kompetens. Följande allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Konsultmatchning Sverige AB 559081-4959 och de som använder webbplatsen och dess funktioner.

Definitioner
Avtalet: dessa allmänna villkor jämte andra särskilda och skriftliga överenskommelser (”Särskilda villkor”) mellan Parterna vilka reglerar deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra avseende användandet av Tjänsten.

Användaren: den som genom att Konsultfirma eller Uppdragsgivare har avtal med Konsultmatchning använder Tjänsten.

Användarkonto: en inloggningsprofil som gör det möjligt för Konsultfirma och Uppdragsgivare som har avtal med Konsultmatchning att använda Tjänsten genom att en personlig profil på Konsultmatchnings webbplats.

Uppdragsgivare kommer alltid endast att ha ett Användarkonto med en profil. Konsultfirmor kan endast ha ett Användarkonto per Konsult. Konsultfirman kan efter överenskommelse med Konsultmatchning teckna sig för flera Användarkonton och då med en eller flera konsultprofiler. Med flera konsultprofiler kan flera Konsulter från Konsultfirmans organisation marknadsföra sig i Tjänsten.

Konsulten: fysisk person som är anställd av Konsultfirma och som är Användare. Konsulten svarar för sin Konsultfirmas räkning på förfrågningar från Uppdragsgivare och utför efter överenskommelse uppdrag åt Uppdragsgivaren.

Konsultfirma: juridisk person som är kund hos Konsultmatchning och använder Tjänsten för att låta sina Konsulter ta uppdrag hos Uppdragsgivare.

Konsultmatchning: Konsultmatchning Sverige AB, 559081-4959 är det bolag som tillhandahåller Tjänsten.

Kund: Konsultfirma eller Uppdragsgivare som har avtal med Konsultmatchning gällande Tjänsten.

Särskilda villkor: i det fall Parterna vid sidan av dessa allmänna villkor har träffat en separat och skriftlig överenskommelse gällande villkoren för Tjänsten.

Tjänsten: är ett verktyg för att matcha Uppdragsgivares behov med Konsulters kompetens samt gör det möjligt för Uppdragsgivare att skicka uppdragsförfrågningar till Konsultfirmor och för Konsultfirmor att besvara dessa. Tjänsten bygger på en databas där uppgifter om Konsulten matchas mot de sökkriterier som Uppdragsgivaren väljer.

Därutöver är Konsultmatchnings webbtjänst en marknadsplats för Konsultfirmor där Konsulterna kan visa sig på marknaden för potentiella Uppdragsgivare.

Tilläggstjänst: annonser, banners och liknande vilka Konsultmatchning erbjuder enligt separat avtal.

Registreringsinformation: de uppgifter som efterfrågas för att kunna skapa ett Användarkonto och använda Tjänsten.

Uppdragsgivaren: är den som via Tjänsten anlitar Konsulten via Konsultfirma för att utföra uppdrag.

Villkoren: är de vid var tid gällande allmänna villkoren för Tjänsten och i förekommande fall även de Särskilda villkoren för Tjänsten.

Part: Konsultmatchning, Konsultfirma och Uppdragsgivare.

Parterna: Konsultmatchning och dess motpart i ett avtalsförhållande, antingen Konsultfirma eller Uppdragsgivare.

Personuppgift: en personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer och dylikt, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Alla uppgifter som kan identifiera en fysisk persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella och/eller sociala identitet är personuppgifter. För vidare information läs gärna Konsultmatchnings GDPR skrivelse (länk till denna).

Plattform: Konsultmatchnings webbplats. Tillhandahålls och driftas på servrar tillhörande tredje part.

Definitionerna ovan gäller oavsett om begreppet används i bestämd form, singular eller plural.

Tolkning och tillämpning

I det fall motstridiga bestämmelser skulle förekomma i dessa allmänna villkor och Särskilda villkor som överenskommits mellan Parterna, ska de Särskilda villkoren ha företräde om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

Registrering
Kund kan ansluta sig till Tjänsten genom att registrera sig på Konsultmatchnings webbplats och skapa ett Användarkonto. En förutsättning för registrering är att Kunden uppger korrekt Registreringsinformation och godkänner Villkoren samt Konsultmatchnings riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Villkoren gäller som avtal mellan Kunden och Konsultmatchning från det att Kunden registrerar sig för Tjänsten och gäller därefter tills vidare.

Konsultmatchning är en professionell förmedlingsplattform och förbehåller sig rätten att avsluta ett Användarkonto eller att neka en Kund/Användare att registrera sig för Tjänsten när så bedöms nödvändigt. Besökare på Konsultmatchnings webbplats har möjlighet att till Konsultmatchning informera om de anser att någon Konsultfirma eller Uppdragsgivare på något sätt kan anses strida mot Villkoren och /eller publicerar oriktig eller på annat sätt opassande information på webbplatsen.

Registrering och användande av personuppgifter

Vid registrering efterfrågas Registreringsinformation som till viss del innehåller personuppgifter.

De personuppgifter som registreras är namn på den som registrerar Kunden, namn på kontaktperson för Kunden, personnummer i det fall Kunden är en enskild firma samt e-postadress till Kunden och till kontaktperson för Kunden vilka kan vara personuppgifter i det fall dessa e-postadresser är personliga. I vissa fall har Konsultfirman flera konsultprofiler inom ramen för ett Användarkonto, nämligen då Konsultfirman vill låta flera Konsulter inom sin organisation marknadsföra sig via Tjänsten. Under sådana omständigheter registreras ovan nämnda personuppgifter om respektive Konsult.

Ovan angivna personuppgifter används för att kunna tillhandahålla Tjänsten till Kunderna och för att kunna fullfölja Parternas åtagande gentemot varandra. Den lagliga grunden för registreringen är att det är nödvändiga för att uppfylla avtalet med Kunderna av Tjänsten.

Utöver detta registrerar Konsulterna även en profil i vilken anges verksamhetsområden, erfarenhet m.m. Profilen kan innehålla personuppgifter om Konsulten väljer att registrera uppgifter av sådant slag att de går att sammankoppla med och identifiera en fysisk person vid livet. Konsulten kan även ladda upp bilder vilka kan innehålla personuppgifter. Uppgifterna Konsulten lämnar i sin profil lagras i vår plattform.

För de uppgifter Konsult via Konsultfirma själv laddar upp är Konsultfirman självständigt personuppgiftsansvarig och vi är Konsultfirmans personuppgiftsbiträde. Uppgifter som Konsulten själv har laddat upp kan Konsulten ta bort eller redigera varvid uppgifterna inte fortsätter att lagras på Konsultmatchnings plattform.

Vid registrering godkänner Kunden att uppgifterna lagras och används för att kunna fullfölja avtalet och leverera tjänsten. Uppgifterna lagras tillsvidare under tiden Kunden är aktiv, och maximalt i två (2) år efter att Kunden har avslutat sin prenumeration eller provperiod. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Alla personer som har uppgifter registrerade har rätt att ta del av den information som registrerats. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan personen begära att den ska ändras eller tas bort.

Den vars personuppgifter kommer att lagras hos oss vid användande av Tjänsten ombes även genomläsa Konsultmatchnings riktlinjer för GDPR (se sidan för integritetspolysin för Konsultmatchning).

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är Konsultmatchning Sverige AB, 559081-4959. Vid begäran om att få se registerutdrag av personuppgifter som lagrats eller begära ändring eller borttagande skickas meddelande till info@konsultmatchning.se.


Konsultmatchning kan även automatiskt samla in viss information om Användarens aktiviteter i Tjänsten, IP-adresser och inloggningsuppgifter. Information kan dessutom samlas in genom användning av så kallade cookies. Dessa uppgifter kan användas för att analysera och utveckla Tjänsten och för statistiska ändamål.

Genom att registrera sig och acceptera Villkoren godkänner Användaren att Konsultmatchning samlar in och använder lämnad information till dess att Användaren avslutar sitt konto hos Konsultmatchning. Informationen kan också användas i marknadsföringssyfte av våra tjänster eller för direkta erbjudanden. Användaren har alltid rätt att säga nej till direkt marknadsföring som till exempel nyhetsbrev.

Genom att du som Konsultfirma registrerat dig och accepterat villkoren godkänner Användare även att information som Användaren registrerat enligt ovan (såsom er profil) via Plattformen kan förmedlas vidare till tredje parter som söker efter Konsulter med liknade kompetens och erfarenheter.

Genom att du som Uppdragsgivare registrerat dig och accepterat villkoren godkänner Användare även att information som Användaren registrerat enligt ovan (så som er profil, annonserat uppdrag) via plattformen kan förmedlas vidare till tredje part och till lika lämplig mottagare som söker efter uppdrag och/eller avser finna ett nytt uppdrag med liknande förutsättningar.

Ansvar för information etc.
Användaren är ansvarig för att all information, inklusive personuppgifter, som lämnas i samband med registrering och användning av Tjänsten är korrekt. Användaren förbinder sig att inte publicera något på Plattformen som bryter mot tredje parts rättigheter eller information som strider mot lag, myndighetsregler, författningar, otillåten användning eller praxis eller som kan väcka anstöt eller orsaka skada eller annan olägenhet för Konsultmatchning eller någon annan. Samtlig kommunikation och publicerat material på Plattformen ska vara relevant för sammanhanget.


Konsultmatchning förbehåller sig rätten, men har ingen om helst skyldighet, att granska Användares profil, aktivitet på Plattformen, det material som har lagts upp och liknande. Detta för att säkerställa att inget stötande, olagligt eller annars opassande material har publicerats av Användaren i Plattformen.

Användarnamn och lösenord
Användaren är ansvarig för att hantera sina inloggningsuppgifter inklusive lösenord med försiktighet. Användaren ska omedelbart meddela Konsultmatchning om inloggningsuppgifter kan ha blivit kända av tredje part, varvid Konsultmatchning hjälper Användaren att, om det inte finns risk för att Användarkontot obehörigen används av tredje part, skapa ett nytt lösenord. I det fall att det finns risk för att Användarkontot obehörigen används av tredje part så hjälper Konsultmatchning Användaren att stänga ner Användarkontot och öppna ett nytt.

Varje Användarkonto är kopplat till en juridisk person som innehar F-skattsedel alternativ FA-skattsedel. En Uppdragsgivare eller Konsultfirma får inte överlåta eller dela ett Användarkonto till en tredje part utanför organisationen. Kund har rätt att överlåta en konsultprofil inom ramen för ett Användarkonto från en anställd till en annan anställd inom sin egen organisation.

Priser och betalning
Konsultfirman prenumererar på Tjänsten vilket medför en kostnad för Konsultfirman. Aktuellt pris och olika prenumerationsalternativ framgår av vid var tid gällande prislista, vilken finns tillgänglig på Konsultmatchnings webbplats.

Priserna anges exklusive moms. Betalning sker enligt vid var tid gällande anvisad instruktion vilken lämnas på Konsultmatchnings webbplats, vilka Användaren förbinder sig att följa. För nuvarande sker betalning mot faktura tjugo (20) dagar netto. Vid sen eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta (för nuvarande 8 %) och Konsultmatchning har även rätt till ersättning för betalningspåminnelser, inkassokrav och avbetalningsplaner enligt vid var tid gällande taxa i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Årsprenumeration (12 mån):
 Konsultfirman förbinder sig i samband med start av en prenumeration att betala tolv (12) månader i förskott för Tjänsten. Vilket faktureras enligt ovan. Avtalet förlängs automatiskt med tolv (12) månader åt gången om ingen av Parterna skriftligen säger upp prenumerationsavtalet senast en (1) månader innan avtalet löper ut. Eventuella överenskomma rabatter och temporära erbjudanden hanteras i en separat överenskommelse mellan Parterna och gäller inte vid en automatisk förlängning av avtalet.

Halvårsprenumeration (6 mån):
Konsultfirman förbinder sig i samband med start av en prenumeration att betala sex (6) månader i förskott för Tjänsten. Vilket faktureras enligt ovan. Avtalet förlängs automatiskt med sex (6) månader åt gången om ingen av Parterna skriftligen säger upp prenumerationsavtalet senast en (1) månader innan avtalet löper ut. Eventuella överenskomma rabatter och temporära erbjudanden hanteras i en separat överenskommelse mellan Parterna och gäller inte vid en automatisk förlängning av avtalet.

Kvartalsprenumeration (3 mån):
Konsultfirman förbinder sig i samband med start av en prenumeration att betala tre (3) månader i förskott för Tjänsten. Vilket faktureras enligt ovan. Avtalet förlängs automatiskt med tre (3) månader åt gången om ingen av Parterna skriftligen säger upp prenumerationsavtalet senast en (1) månader innan avtalet löper ut. Eventuella överenskomma rabatter och temporära erbjudanden hanteras i en separat överenskommelse mellan Parterna och gäller inte vid en automatisk förlängning av avtalet.

Konsultmatchning förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsten med minst tre (3) månaders förvarning. Vid prishöjningar över 70 % årligen har Kund rätt att säga upp avtalet till upphörande det datum prishöjningen träder i kraft. Uppsägning ska ske senast en (1) månad innan det nya priset träder i kraft, försummas denna frist fortsätter avtalet att löpa med tillämpning av det nya priset och ordinarie regler om uppsägning och förlängning av avtalstid tillämpas. Uppsägning ska ske skriftligen.

Att i egenskap av Uppdragsgivare skapa ett Användarkonto är kostnadsfritt. Inom ramen för Tjänsten kan dock Uppdragsgivaren köpa Tilläggstjänster för vilka Konsultmatchning debiterar enligt vid var tid gällande prislista. Uppdragsgivaren förbinder sig att betala för dessa beställda Tilläggstjänster även fast Uppdragsgivaren väljer att inte längre nyttja Tjänsten. Betalning sker enligt vid var tid gällande anvisad instruktion vilken lämnas på Konsultmatchnings webbplats, vilka Uppdragsgivaren förbinder sig att följa. För nuvarande sker betalning mot faktura tjugo (20) dagar netto. Vid sen eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta (för nuvarande 8 %) och Konsultmatchning har även rätt till ersättning för betalningspåminnelser, inkassokrav och avbetalningsplaner enligt vid var tid gällande taxa i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader. Uppdragsgivaren förbinder sig att betala för beställda tjänster.

Avtalstider och uppsägning av avtal

Konsultfirman har rätt att avsluta sin årsprenumeration (12 mån) senast en (1) månader innan aktuell avtalsperiod om tolv (12) månader upphör. Vid utebliven uppsägning av avtalet eller uppsägning senare än dessa tre (3) månader innan avtalet upphör förlängs Konsultfirmans avtal automatiskt i tolv (12) månader.

Konsultfirman har rätt att avsluta sin halvårsprenumeration (6 mån) senast en (1) månader innan aktuell avtalsperiod om sex (6) månader upphör. Vid utebliven uppsägning av avtalet eller uppsägning senare än dessa tre (3) månader innan avtalet upphör förlängs Konsultfirmans avtal automatiskt i sex (6) månader.

Konsultfirman har rätt att avsluta sin kvartalsprenumeration (3 mån) senast en (1) månader innan aktuell avtalsperiod om tre (3) månader upphör. Vid utebliven uppsägning av avtalet eller uppsägning senare än dessa tre (3) månader innan avtalet upphör förlängs Konsultfirmans avtal automatiskt i tre (3) månader.

När ett avtal mellan Konsultfirman och Konsultmatchning upphör har Konsultmatchning upp till en (1) månad på sig att avsluta Användarkontot/Användarkonton. Vid uppsägning av prenumeration eller vid radering av profilkonto i förtid återbetalas inte redan inbetald avgift för Tjänsten och eller Tilläggstjänster.

Uppdragsgivare har ett kostnadsfritt Användarkonto och avtalsvillkoren ovan gällande prenumeration gäller inte för Uppdragsgivare. Uppdragsgivare kan avsluta sitt Användarkonto när Uppdragsgivaren så önskar. Uppdragsgivaren är dock förpliktad att betala för redan gjorda beställningar avseende Tilläggstjänster. Ingen återbetalning av redan köpta Tilläggstjänster sker vid avslutande av Användarkonto.

Ansvarsbegränsning
Konsultmatchning tillhandahåller genom Plattformen en Tjänst som innebär en möjlighet för Uppdragsgivaren att anlita en Konsultfirma och en eller flera särskilda Konsulter för genomförande av uppdrag. Konsultmatchning fungerar därmed som en neutral förmedlare av uppdrag och Konsulter och är enbart ansvarig för funktionerna på Plattformen.Konsultmatchning har inget ansvar för avtalet mellan Uppdragsgivare och Konsultfirma. Konsultmatchning har inte något ansvar för Konsultens uppdrag och dess genomförande, vare sig vad gäller Uppdragsgivarens eller Konsultens prestation. Konsultmatchning är inte heller ansvarig för riktigheten i de uppgifter som Uppdragsgivare respektive Konsult har angett. Vidare har Konsultmatchning inget ansvar för tvister och/eller skada som kan uppstå mellan Uppdragsgivare och Konsultfirma eller enskild Konsult.

Användaren har inte rätt till ersättning för indirekta förluster eller skador.

Ansvarsfrihet
Konsultmatchning är befriad från åtaganden och skadestånd i detta avtal i den utsträckning som betingas av hinder till följd av händelse utanför Parts kontroll som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets undertecknande och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Ett sådant hinder (”force majeure”) kan vara men är inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, plötsligt ändrad lagstiftning, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, omfattande smittspridning, epidemier, brand, svåra väderleksförhållanden, översvämningar, avbrott i IT-infrastrukturen, tekniska problem såsom support och underhåll av Plattformen, handling eller underlåtenhet av tredje man, handling eller underlåtenhet av underleverantör och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part.

Konsultmatchning åtar sig att så fort som möjligt efter det att hindret har upptäckts att meddela Kunden hindrets karaktär samt en uppskattning gällande hur länge hindret kan komma att bestå. Ett meddelande behöver inte lämnas om hindret förväntas pågå i högst en (1) vecka. När hindret har upphört har Konsultmatchning en skyldighet att prestera enligt Avtalet.

Uppsägning/avaktivering av Användarkonto
Konsultmatchning har rätt att utan förvarning stänga ner eller spärra Användarens konto om kontot eller Tjänsten använts på ett sätt som strider mot gällande lagar eller Villkoren eller orsakar skada eller riskerar att orsaka skada för Konsultmatchning eller tredje part, eller om Användaren på något sätt inte uppfyller förpliktelserna i Villkoren. Konsultmatchning förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, efter eget gottfinnande, vidta sådana åtgärder.

Om Användaren inte använt sitt konto under en period av tolv (12) månader har Konsultmatchning rätt att avaktivera kontot efter att ha meddelat Användaren.

Vid Konsultmatchnings avaktivering av Användarkonto på någon av ovanstående grunder har Kunden inte rätt till återbetalning av redan erlagda avgifter.

I det fall Konsultmatchning väljer att avaktivera en Användare med anledning av att denne har använt Tjänsten i strid med Villkoren ska Kunden hålla Konsultmatchning skadelös. Det innebär att Kunden är skyldig att ersätta Konsultmatchning för den ekonomiska förlust och andra skador som uppkommer med anledning av Användarens nyttjande av Tjänsten i strid med Villkoren. Konsultmatchnings rätt till skadestånd inkluderar en rätt till ersättning för ekonomiska förluster som uppkommer med anledning av anspråk som riktas mot Konsultmatchning från tredje man med anledning av Användarens otillbörliga nyttjande av Tjänsten.

Länkar
Tjänsten innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Konsultmatchning tillhandahåller dessa länkar som en del av Tjänsten och är inte ansvarig för tillgänglighet, innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på dessa webbplatser. Konsultmatchning kan inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster som uppkommer på grund av användning av tredje parts webbplatser.

Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter och all äganderätt som är relaterad till Konsultmatchning Sverige AB och dess varumärke, tjänsten, tekniska lösningar och webbplatsens innehåll ska förbli Konsultmatchning Sverige AB:s exklusiva egendom och får inte användas på annat sätt om inte Konsultmatchning Sverige AB uttryckligen givit tillstånd till detta.
Användaren beviljar Konsultmatchning Sverige AB rätten att använda, publicera och tillhandahålla det material som användaren tillhandahåller i tjänsten på det sätt som är nödvändigt för tjänstens genomförande.

Tillgänglighet till Tjänsten
Konsultmatchning har rätt att vidta åtgärder som påverkar Tjänstens tillgänglighet om Konsultmatchning anser att det är nödvändigt på grund av tekniska skäl, underhåll, support eller hosting. Åtgärder som har en markant påverkan på Tjänstens tillgänglighet men som på grund av ovan nämnda orsaker måste genomföras kommer i möjligaste mån aviseras Användarna i god tid på Plattformen.

Plattformen tillhandahålls och driftas på servrar tillhörande tredje part. Konsultmatchning garanterar inte att Plattformen är fri från tekniska fel, störningar eller avbrott som påverkar dess tillgänglighet.

Konsultmatchning bär inget ansvar för och är inte skyldig att utge ersättning till följd av fel, brist eller annat avbrott, med undantag från vad som följer av tvingande lagstiftning. Konsultmatchnings ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada. Konsultmatchning svarar således inte i något fall för följdskador eller indirekta skador – exempelvis utebliven vinst eller förlust av goodwill.

Fel, störningar och avbrott i Plattformen åtgärdas så fort som det är möjligt, och Konsultmatchning ska så långt som det är möjligt informera om preliminär tid för när Plattformen åter kan användas.

Tjänstens funktionalitet
Konsultmatchning Sverige förbehåller sig rätten att ändra Tjänsten, dess funktionalitet, utseende och design.

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

Tvist med anledning av Avtalet ska i första hand lösas genom förhandling mellan Parterna. I det fall en lösning på tvisten inte kan överenskommas inom skälig tid ska tvisten avgöras i svensk allmän domstol.

Om behörig domstol beslutar att någon del i villkoren inte kan tillämpas, ska återstoden av villkoren fortsätta gälla, och den ej tillämpliga delen skall revideras på så sätt att den ursprungliga avsikten kan tillämpas i så hög utsträckning som möjligt.

Ändringar i de allmänna villkoren
Konsultmatchning har rätt att från tid till annan ändra de allmänna villkoren för Tjänsten.

Vid ändringar av väsentlig betydelse för Användaren kommer Användaren att underrättas senast tre (3) månader innan ändringen träder i kraft. Mindre ändringar träder i kraft direkt vid publicering på webbplatsen och blir då gällande gentemot Användaren och ersätter tidigare villkor som reglerar samma sak.

Vid var tid gällande villkor finns tillgänglig på Konsultmatchnings webbplats www.konsultmatchning.se.