Integritetspolicy

Giltig från och med 2020-04-24

Konsultmatchning Sverige AB (559081-4959) (”Konsultmatchning”, ”vi”, ”oss”) är ett konsultbolag inom rekrytering och interimslösningar. Vi är måna om våra användares personliga integritet och ser det som en självklarhet att du som är i kontakt med oss ska kunna känna dig trygg med att din personliga information tas omhand på ett korrekt och lagenligt vis. Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera och erbjuda våra användare den tjänst som vi tillhandahåller.

I nedanstående integritetspolicy informerar vi om vår personuppgiftsbehandling. Ansvaret för efterlevnaden av denna policy är Konsultmatchning Sverige AB. Policyn gäller för våra användare och andra intressenter som kommer i kontakt med oss eller använder våra tjänster.

Vi eventuella frågor avseende denna integritetspolicy vänligen kontakta Thomas Sjöström på Konsultmatchning Sverige AB (se kontaktinformation längst ned i denna policy).

1. Allmän information

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer och dylikt, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är behandling av personuppgifter?

Med behandling avses varje handling som företas med en personuppgift. Det kan röra sig om allt från insamling och lagring, till ändring, användning eller radering.

2. När samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar de personuppgifter som du själv lämnar till oss i samband med att du exempelvis registrerar dig som användare i vår konsultdatabas och eller i vår uppdragsgivaredatabas, anmäler intresse till ett visst uppdrag, använder våra tjänster, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Vi kan komma att samla in behandla personnummer i det fall att en enskild firma registrerar sig för våra tjänster, då organisationsnumret utgörs av innehavarens personnummer.

Personnummer är enligt Dataskyddsförordningen en extra skyddsvärd personuppgift. I det fall vi behandlar personnummer ser vi till att uppgiften exponeras så lite som möjligt, förvaras svåråtkomligt och raderar uppgiften så fort den inte behövs för någon av de ändamål som redogörs för nedan.

Uppgifter från andra källor

Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter som delas med oss av våra medverkande konsultbolag, samarbetspartners och uppdragsgivare.

I det fall vi för uppfyllande av våra skyldigheter enligt vårt avtal skulle behöva komma i kontakt med dig eller komplettera de personuppgifter vi har om dig, kan vi komma att behandla personuppgifter om dig som går att hitta på offentliga databaser och/eller via tredjepartstjänster.

Vi kan även komma att samla in personuppgifter från en tredje part i det fall du har visat intresse för våra tjänster och har en överenskommelse med den tredje parten om att den tredje parten får förmedla dig som kandidat eller uppdragsgivare till de tjänster Konsultmatchning tillhandahåller.

De kategorier av uppgifter som vi samlar in från andra källor omfattar:

- Kontaktuppgifter
- Identifieringsuppgifter

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och marknadsföra våra tjänster.

Konsultmatchning samlar endast in de personuppgifter som är nödvändigt och ändamålsenligt för tillhandahållandet av våra tjänster. Vi samlar in personuppgifter huvudsakligen för att hjälpa medverkande konsultföretag, uppdragsgivare, kunder och leverantörer att förmedla och hitta uppdrag i form av konsultuppdrag och/eller interims uppdrag .

4. Vad har vi för laglig grund för behandlingen?

För att få behandla dina uppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Konsultmatchning behandlar dina personuppgifter på följande lagliga grunder:

- Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig eller din arbetsgivare
- De behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag eller annan myndighetsföreskrift
- Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster gentemot dig som uppdrags- eller arbetssökande samt våra kunder och övriga samarbetspartners.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för - exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifter som inte behövs i vår dagliga verksamhet avskiljs, om det är erforderligt med begränsad åtkomst.

Hur länge Konsultmatchning lagrar personuppgifter beror på vilken typ av personuppgifter som berörs samt vilket syfte personuppgiften samlats in för.

Konsultmatchning kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

- Uppgifter kopplade till konsultföretag samt uppdragsgivare sparas underinnevarande år från senaste aktiviteten och därefter två (2) år.

- Uppgifter avseende kunder och potentiella kunder i form av företag, namn, befattning, telefonnummer, mailadress, besöksadress sparas så länge kunden är aktiv eller bedöms bli aktiv eller att Konsultmatchning anser att det finns en potentiell affärshändelse för Konsultmatchnings tjänsteutbud. Dock längst två (2) år efter senaste affärshändelse.

- Kund- och leverantörsavtal samt räkenskapsinformation sparas i sju (7) år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

6. Vilka kan vi dela dina uppgifter med?

Konsultmatchning kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Konsultmatchning delar dock inte personuppgifter med tredje part som inte kan påvisa att de hanterar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vi kommer, inom ramen för vår verksamhet som konsultförmedlare att dela kandidaters personuppgifter med uppdragsgivare, kunder och leverantörer för att matcha kandidater mot uppdrag. Personuppgifter kan även komma att delas med tredje part då detta krävs till följd av lag eller myndighetsföreskrift.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och utöva Konsultmatchnings rättsliga intressen.

Dina personuppgifter kan även komma att delas med andra samarbetspartners, såsom tjänsteleverantörer som tillhandahåller kundplattformer, molntjänster, mailtjänster och liknande som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet. Dessa tjänsteleverantörer är också våra personuppgiftsbiträden och behandlar dina personuppgifter i enlighet med de ändamål och medel som vi har angett i denna policy.

7. Var behandlas dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

8. Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina uppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Om vi behandlar dina personuppgifter på den lagliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Om du så önskar kan du även ta bort din profil som du har registrerat via konsultmatchning.se

Begränsa behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår.

Dataportabilitet

Om du vill flytta de personuppgifter som du själv har delat med oss till någon annan så har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Rätt att lämna klagomål

Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på thomas@konsultmatchning.se.

Du har också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen.

9. Ändringar i denna integritetspolicy

Konsultmatchning förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn.

I det fall vi gör ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår hemsida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet håller dig informerad om eventuella förändringar i Integritetspolicy via vår hemsida.

Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras till dig.

10. Personuppgiftsansvarig

Vid frågor rörande denna integritetspolicy och hanteringen av personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ansvarig person för hantering av personuppgifter hos Konsultmatchning Sverige AB är:

Thomas Sjöström

VD, Kund- och Konsultansvarig

070-559 65 77

thomas@konsultmatchning.se